*ช่องที่ต้องเติม
กรุณาส่งคำถามโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง
การตอบกลับอาจล่าช้าในช่วงเวลานอกเวลาทำการหรือในช่วงเวลาที่มีผู้คนหนาแน่น
คำถามที่เกิดขึ้นระหว่างการปิดกิจการระยะยาวจะได้รับคำตอบตามลำดับที่ได้รับหลังจากกลับมาดำเนินธุรกิจต่อ
(*) เป็นช่องที่ต้องกรอก
ชื่อ*
นามสกุล
ชื่อที่กำหนด
ชื่อ)*
นามสกุล
อาจ
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
รหัสไปรษณีย์ (ตัวอย่าง: 6680854)
ที่อยู่
ชื่อเมือง (เช่น คันดะ จิมโบโช เขตชิโยดะ)
ที่อยู่/ชื่ออาคาร (เช่น 1-3-5)
ที่อยู่อีเมล*
สอบถามสินค้า*
ธุรกิจของคุณ*
การแก้ไขครั้งที่สาม พ.ศ. 2563
สร้างด้วยเงินอุดหนุนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
thThai